קורס תכנון, מיפוי ורישום בתלת ממד | קדסטר ותכנון

תאריך

28/10/2021

שעה

15:00

פרטי המקום

יקבע בהמשך

שעות לימוד: 46 שעות
מספר מפגשים: 13 מפגשים
קהל יעד: מודד מוסמך , עובדי משרד, שמאי , עו”ד
סילבוס מצורף

מטרת הקורס:
• היכרות מעמיקה בהליך שיחזור הגבולות בכל היבטיו
• הקניית הידע הנדרש למודד לליווי תכניות מפורטות
• הקניית הידע הנדרש להכנת תמ”ר

נושאי הקורס יכללו:
1. הליך שיחזור הגבולות מחומר ביסוס: פנקסי שדה, גיליון שדה, גרפי, אנלוגי, רשת עצמית, רשת ישנה, רשת חדשה, רשת
תקפה
2. ליווי תוכניות מפורטות על ידי המודד בהיבט הרישומי – התהליך התכנוני מהווה את הבסיס לתהליך הקנייני. במסגרת הכנת
התכנית המפורטת נדרש לקבוע את גבול התכנית בין היתר תוך שיקולים קנייניים (בעלים, מקרקעין מוסדרים או לא, סוג
הרישום ועוד) קורס זה יפרט את תהליכי העבודה של המודד בהתייחס לסוג התכנית לרבות הכנת טבלאות לפי תקנות
התכנון והבניה.
3. קדסטר תלת ממדי – תיקון 33 לחוק המקרקעין אפשר עירוב שימושים במרחב תוך הפרדת בעלויות. לצורך רישום זכויות קניין
נדרש להכין ולאשר תכנית תלת ממדית לצורכי רישום (תמ”ר). הקורס מסביר את העקרונות לקדסטר תלת ממדי בישראל,
מתאר את המקרים השונים ומקנה מיומנויות וידע מעשיים בהכנת תמ”ר לרבות היכרות עם מפרט המיפוי הלאומי.

עלויות:
עלות למשתתף חבר לשכה : 4,000 ש”ח
עלות למשתתף (לא חבר לשכה) : 4,900 ש”ח
עלות למשתתף ב-9 מפגשים ראשונים (לא מודד): 3,400ש”ח

רשימת המרצים בקורס
(לפי סדר ההרצאות):

שם המרצהרקע ועיסוק נוכחי
1רועי ברעו”ד, ראש משרד עורכי דין אברהם בר, המוביל בנושא: תכנון ובניה ובשלטון המקומי
2שמעון ברזנימהנדס ומודד מוסמך, סמנכ”ל קדסטר, המרכז למיפוי ישראל
3גיל שנהבאדריכל, משרד כנען שנהב אדריכלים
4יאשי סעראדריכל, מנהל אגף בכיר רישוי, תקנות ומכונים חטיבת רגולציה, מינהל התכנון
5עמית מורלייחידת המבא”ת, מינהל התכנון
6שרית דנהעו”ד, שותפה במשרד עורכי דין זינגר דנה ושות’, משנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר
7אטי בן עטרמנהלת אגף בכירה, בעלות ורישום, רשות מקרקעי ישראל
8אוהד עיניהשמאי הממשלתי, משרד המשפטים
9שולי אבני שוהםעו”ד, משנה לראש הראשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
10קסניה חסנשיןמהנדסת ומודדת מוסמכת, ראש תחום קדסטר תלת ממדי, המרכז למיפוי ישראל
11בשאר פאהוםמהנדס ומודד מוסמך, מודד מבקר, משרד מודדי הגליל

סילבוס:

מס’
מפגש
תאריךפרוט נושאי הלימודשם המרצה שעות הלימוד
1 28.10.21מרשם המקרקעין במדינת ישראל
המרשם: הרישום הטורקי (קושאן), פנקס השטרות המנדטורי, פנקסי המקרקעין,
פנקס הבתים המשותפים

הסדר מקרקעין
הליכי הסדר עפ”י פקודת הסדר זכויות במקרקעין, התשכ”ט-1969 | עקרונות
המרשם עפ”י שיטת טורנס | משמעות הסדר המקרקעין לזכויות הקניין | ייחודה של
פקודת ההסדר בדיני הקניין | מה בין הסדר לפרצלציה
רועי בר15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:15
204.11.21הליכי רישום פרצלציות וסוגיהן
• מהות פעולת איחוד וחלוקה של חלקות
• רישום הפרדה עפ”י סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(
• רישום פרצלציה רצונית עפ”י פרק ד’ לחוק – סעיפים 139 – 143 לחוק

• רישום תכניות איחוד וחלוקה בהסכמה וללא הסכמת הבעלים על פי פרק ג’ סימן
ז’ – סעיפים 128-119 לחוק
• תקנות התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה( התשס”ט-2009
רועי בר15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
325.11.21קדסטר תלת ממדי, מבוא
• עליית הצורך בשימוש בתת הקרקע והקשיים בדיני המקרקעין והקדסטר לפי חוק
המקרקעין הישן ) התשכ”ט-1969 )
• פסק הדין בע.א. 01/119 פרץ אקונס נגד מדינת ישראל )עליון(
• דוח מו”פ קדסטר תלת ממדי 2004

• מעבר מעולם דו ממדי לתלת ממדי
• פיילוט לקדסטר תלת ממדי- דוגמאות )גבעת מרדכי, מנהרות הכרמל(
• שלב א’ -קדסטר תלת ממדי יישומי
• שלב ב’- פורטל התלת ממד של ישראל
שמעון ברזני15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
402.12.21התכנון התלת ממדי בעיני מתכננים ויזמים
• יתרונות התכנון התלת ממדי
• פתרונות אדריכליים לבעיות הציפוף, שטחי הציבור ועירוב שימושים
• יתרונות המרחב הציבורי בתכנון תלת -ממדי
• פרויקטים מורכבים (מע”ר מודיעין, שד’ בגין י-ם, מתחם קריית הממשלה תל
אביב)

• פתרונות לסוגיות יום -יומיות בתלת ממד (חניון פרטי מתחת שצ”פ/דרך וכו’)
• מקרים מעשים למימוש קדסטר תלת ממדי בתל אביב, דוגמאות
• הצגת תכנית בתלת ממד, בהפקדה או בתוקף, הערוכה על פי סעיף 138 א’ בחוק
התכנון והבניה (תיקון מספר 127) ועל פי תקנות התכנון והבניה (רישום מגרש
תלת ממד) מיום 2020.6.25 על כל מסמכיה כפי שנקבע בחוק ובתקנות.
גיל שנהב15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
509.12.21התכנון התלת ממדי בעיני מוסדות התכנון
• ההסדר הסטטוטורי בתיקון 127 לחוק התכנון והבניה
• פוטנציאל התכנון הרב שכבתי:
רכבת קלה/מטרו/מנהרות תשתית | פרויקטים מקומיים – חניונים/שצ”פ/שב”צ |
קרוי מחלפים/דרכים ראשיות לניצול עירוני

• פרויקטים מורכבים בעירוב מגזר פרטי וציבורי
• המסמכים התכנוניים בתכנון תלת ממדי במבא”ת ותכולתם
• הרשאות לאישור מפות קדסטר תלת ממדי עפ”י הדין
• הערכות נדרשת במוסדות התכנון-כח אדם, מחשוב, הסמכות
• הצגת תכנית בתלת ממד, בהפקדה או בתוקף, הערוכה על פי סעיף 138 א’ בחוק
התכנון והבניה )תיקון מספר 127 ) ועל פי תקנות התכנון והבניה )רישום מגרש
תלת מימד( מיום 2020.6.25 על כל מסמכיה כפי שנקבע בחוק ובתקנות.
יאשי סער


עמית מורלי
15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
616.12.21התכנון התלת ממדי בעיני גופי התחבורה הגדולים
• תכנון תלת ממדי לרכבת הקלה-נת”ע, מטרו
• תכנון התלת ממדי בנתיבי אילון
• סוגיות משפטיות ושמאיות בהפקעות לצרכי תשתית תחבורה

• יתרונות התכנון התלת ממדי בניצול הקרקע ובעלויות הפרויקט
• הכללים הסטטוטוריים ליצירת חלקה מרחבית וטווח ההרחקה
שרית דנה15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
723.12.21התכנון והרישום התלת ממדי בעיני רשות מקרקעי ישראל
• התייחסות במכרזי שיווק מקרקעין לתלת ממד והגבלת זכויות
• התייחסות בהסכמי חכירה עתידיים לתלת ממד וזכויות המדינה

• הפקעות מדינה בתלת -ממד – טכניקות פרסום, רישום ופיצוי
• הרפורמה במקרקעי ישראל – דו”ח ועדת רונן – מבט לעתיד לאור תלת ממד
אטי בן עטר15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
830.12.21שמאות בעולם רישום תלת ממדי
• הערכות שווי נכסים בתלת ממד – עקרונות ושיטות שומה אפשריות
• פיצויי הפקעת מקרקעין בתלת ממד – עקרונות הערכת השווי, הגבלות
סטטוטוריות נדרשות על חבות הפיצויים

• תביעות ירידת ערך לפי סעיף 197 בתלת ממד – עקרונות שומה וסעיף 200
• תכניות איחוד וחלוקה בתלת ממד – עקרונות ההקצאה והערכת השווי הנכנס
והיוצא
• הקווים המנחים של השמאי הממשלתי לזכויות בתת -הקרקע
אוהד עיני15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
905.01.22המרשם התלת ממדי
• סוגי חלקות תלת ממדיות
• העקרונות המשפטיים לחלקה תלת ממדית )עסקאות, שעבודים, חכירות וכו'(
• הגשת בקשות לרישום פרצלציות תלת ממדיות

• דוגמאות לנסחים של חלקות תלת ממדיות לסוגיהן
• האבחנה בין רישום “בית משותף” וקדסטר תלת -ממדי
• חוק המקרקעין תיקון 33 סעיף 14 סימן 1 א’ לעניין בעלות בחלקה תלת ממדית.
• תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) סעיף 64 עד 66
שולי אבני15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
1013.01.22יצירת קדסטר תלת ממדי (למודדים בלבד)
• מקרים להכנת תמ”ר
• חקיקה תקינה

• עקרונות קדסטר תלת ממדי
• הנחיית המנהל ד 20 .מדידה והכנת תמ”ר
שמעון ברזני15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
1120.01.22תכנית תלת ממדית לצרכי רישום (למודדים בלבד)
• מפרט למיפוי לאומי. הרחבה לקדסטר תלת ממדי
• תכולת תכנית תלת ממדית לצרכי רישום (תמ”ר)

•תרגיל לעבודה עם ישויות תלת ממדיות (Solid)
קסניה חסנשיןחברה חיצונית
15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
1227.01.22קדסטר תלת ממדי יישומי (למודדים בלבד)
• תהליך העבודה בהכנת תמ”ר
• שלבי הכנת תמ”ר- מגדיר משימות
• תנאים לאישור תמ”ר

• הצגת פיילוט פרויקט הכנת תמ”ר (הפרויקט ייקבע בהמשך) – תהליך העבודה,
אתגרים
• הצגת תשריט חלוקה קרקע תלת ממדי
קסניה חסנשין15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1
1303.02.22קדסטר תלת ממדי יישומי (למודדים בלבד)
תרגיל לעבודה עם ישויות תחת – ממדיות (surface)

• הצגת מפות הדוגמה לתמ”ר
• הצגת פרויקטים – מנהרת הכרמל, מרכז מודיעין, דרך תת -קרקעית במתחם
שרונה, מנהרת כביש 16
חברה חיצונית


קסניה חסנשין

בשאר פאהום
15:15 – 16:45

הפסקה 30 דק’

18:45 – 17:1

התחל הזמנה:

כרטיסים:

חבר לשכה
100 נותרו:
בחר כמות:
מחיר לכרטיס: 4,400
לא חבר לשכה
100 נותרו:
בחר כמות:
מחיר לכרטיס: 4,900
השתתפות ב-9 מפגשים ראשונים (עבור לא מודדים):
96 נותרו:
בחר כמות:
מחיר לכרטיס: 3,400
כמות כרטיסים: מחיר לתשלום:

פרטי המקום

  • יקבע בהמשך

מתי זה קורה?

  • 28/10/2021 15:00 - 03/02/2022 - 19:00