טופס תלונה/דיווח

טופס זה משמש עבור גורמי מקצוע והציבור הרחב,  לדיווח אל לשכת המודדים המוסמכים בישראל אודות מקרים שנדרשת מעורבות השלכה, בירור המקרה ופעולות אכיפה.
הדיווחים יבחנו ע”י ועדת המשנה לאכיפה בלשכת המודדים המוסמכים בישראל ויטופלו על פי שיקול דעתה.

פרטי המקרה והמידע המצורף, כולל הפרטים האישיים של המתלונן/ת, ישמרו בועד לשכת המודדים המוסמכים בישראל וישמשו לטובת הבירור והמשך הטיפול. 
חובה לכלול את פרטי הגורם המדווח, גם אם הינו מעוניין להשאר אנונימי מחוץ לכותלי ועד הלשכה. 

מובהר כי במידה והפונה מבקש/ת להשאר אנונימי/ת, הלשכה – על פי שיקול דעתה ובמידה ותשתכנע כי אכן קיימת נחיצות בשמירה על אנונימיות, תבחן את דרך הטיפול בנושא ע”י וועדת המשנה לאכיפה בלשכה, לרבות הגשת תלונה רשמית ליחידת האכיפה במרכז למיפוי ישראל ע”י חבר ועד שימונה לנושא

תלונות אנונימיות יתקבלו לטיפול במקרים חריגים בלבד.
תלונות ללא פרטים מזהים או פרטים שגויים עלולות שלא לקבל התייחסות.